Flere debatter pågår for øyeblikket på denne bloggen, og de fleste handler om Gud. Det er bra, og jeg vil nå honnorere de få, men modige debattdeltagerne som på mer eller mindre gjennomreflektert vis prøver å forsvare denne Gud mot flertallets dogmer, trangsynthet, prinsipprytteri og ritualisme.

For noen måneder siden leste jeg om igjen Kristian Schjelderups gamle klassiker, Hvem Jesus var – og hvad kirken har gjort ham til. Min presentasjon av boken blir å finne på trykk i neste nummer av Studentforbundets medlemsblad, akt. Løp og kjøp! Jeg vet ikke helt hvordan det ligger an med copyright og slike ting, men tar sjansen på å gjengi noen av mine funn her på bloggen, for sikkerhets skyld oversatt til riksmål:

I 1924 hadde den såkalte liberale teologien i mange år vært dominerende ved Universitetet i Oslo, og en ny generasjon med enda mer radikale studenter hadde vokst frem. I spissen for disse stod selvsagt Kristian Schjelderup, og i ”Hvem Jesus var” går han til frontalangrep på professorene ved Det teologiske fakultet: ”Umulig kan den stilling være rigtig, som av taktiske kirkelige grunde stænger for videnskapens klare lys”.

De som en gang var ekte liberale har blitt ”diplomater, som indhyller sine meninger i et hemmelighetsfuldt taakeslør”. For Schjelderup må sannheten gå foran alt: ”Det kan ikke gjælde om at bli i kirken for enhver pris”. Den liberale teologien må ”feie dogmatiske bekjendelser og ritualtvang bort” og bygge opp ”et helt nyt kristedomssyn”.

Væpnet med sammenlignende religionsvitenskap og psykoanalyse slår Schjelderup fast at det aldri var noe guddommelig med Jesus: ”Han var et menneske som os, og er nu død og borte som saa mange andre”. Hvem var så Jesus? Jo, et ”religiøst geni”, en som forkynte Gud som en kjærlig og tilgivende far. Schjelderup er istand til å si overraskende mye om detaljene i ”Jesu religion”, selv om han i de andre kapitlene har avvist Bibelen som historisk kilde. Det er nok fordi ”Jesu religion” tilfeldigvis var like ”overordentlig enkel og ukunstlet” som Schjelderups egen. De to deler til og med den samme aversjonen mot universitetsteologer! ”Han hadde intet tilfælles med teologerne som ønsker at kartlægge Guds usynlige verden og spiller schack med hans egenskaper”.

Den nye kristendommen må tilbake til den historiske Jesus, men ikke til ”det tidshistorisk bestemte” med ham. Isteden må man søke ”det aandelige grundpræg”, ”et evig virksomt princip” som Jesus visstnok viser oss. Da kan moderne mennesker også finne sin ”trygge grund, den som ingen videnskap kan omstøte” i ”umiddelbar religiøs oplevelse”.

Det er fascinerende å se at Kristian Schjelderups (ungdoms)ånd lever i beste velgående. «Menneskenes hjerter» forandrer seg vitterlig ikke – iallfall ikke de siste hundre årene. Hvis hans arvtagere føler at det til tider kan bli vel mye «ensom liberaler mot røkla» på denne bloggen, så vit at dere står i en gammel og ærerik tradisjon. Schjelderup lever!

Reklame

Ivar har skrevet en tankevekkende kommentar til det gamle innlegget «Den lammende frykten for alt som er anderledes». Jeg har tenkt på det han sa og skrevet et svar. Det ble såpass langt at jeg tenkte det ville se teit ut å legge det i kommentarfeltet, så jeg poster det som et nytt innlegg i stedet. Dette kan selvsagt virke som en maktsyk debatteknikk, siden alt jeg sier blir publisert som mektige innlegg, mens han allernådigst får lov til å «kommentere» mine ex cathedra-uttalelser. Men men, nå har jeg iallfall presisert at jeg ikke vil at det skal oppfattes sånn.

Det gamle innlegget handlet om religionsteologi, d.v.s. en type kristen teologi må tenker at kristendommen deler en større sannhet sammen med alle, eller ihvertfall flere andre religioner. Jeg var kritisk, og argumenterte for at dette er en måte å unngå det anstøtet det er at noen faktisk tror på andre ting enn oss, og en manglende respekt for denne helt legitime anderledesheten. Og Ivar skrev da følgende:

Jeg forstår din skepsis mot en form for dialog som skyr alle konflikter og ikke tar på alvor den andres annerledeshet (Levinas). Men jeg vil likefullt stille spørsmål til den forståelse av religion og åpenbaring som ligger til grunn for din kritiske holdning til religionsteologien. Stiller du deg på linje med Barth i hans forståelse av kristendommen som åpenbaringsreligion i motsetning til de andre religionene? Jeg vil hevde at en slik forståelse av forholdet religionene er naiv og ikke intellektuelt holdbar, det gjør enhver religionshistorisk og fenomenologisk tilnærming til kristendommen umulig. Dialogens mål er hverken å slette ut forskjeller, eller å konvertere den andre, men å møte den andre i felles lengsel etter den dypeste sannhet om våre liv. Dette bygger på innsikten i at religion som fenomen ikke er en statisk størrelse, men alltid har vært i dynamisk utvikling, nettopp som et resultat av at den enkelte religion står i spenning til andre religioner og kulturen den er en del av. Denne spenningen er nødvendig for at troen ikke skal bli en museumsgjenstand som vi kan bruke for vår nostalgiske lengsel etter det egentlige og ekte..

Først litt om det man kalle «kirkelig religionskritikk», som jeg tror er helt, helt nødvendig. Den må gjerne komme fra Barth, for å si det slik; når Barth gjør noe pleier han å gjøre det grundigere enn de fleste. En som på litt uventet hold formulerer en religionskritikk som er nesten like tilintetgjørende som Barths, er den ortodokse teologen Alexander Schmemann (ja, han med «Introduction to liturgical theology»). I dagbøkene skriver han om hvordan han hele tiden frastøtes av å se den amerikanske eksil-ortodoksien gjennomsyret av «religion». «Religion» i form av lange skjegg, gamle kors, «bønneteknikker», «personlig fromhet», «monastisk vekkelse»; døde rubrikker, formdyrkelse og nostalgi. «Det var religionen som korsfestet Kristus», sier han et sted, osende av forakt og oppgitthet. Schmemanns alternativ til «religionen» er kirkens tilbedelse som levende, eskatologisk virkelighet. Barths alternativ er vel kanskje en «kristomonistisk» metafysikk og en radikal åpenbaringsforståelse. Dette er ting jeg ikke kjenner i detalj, men poenget er at både Barth og Schmemann har opplevd en levende realitet (Guds evige Kristus-ord i Barths tilfelle; liturgiens «allerede, men ennå ikke» hos Schmemann) som får dem til å se klart og tydelig at det er veldig mye annet som egentlig bare er stein og støv. Vi andre, som er glade i stein og støv, trenger å høre dette. Vi må ikke ta alt de sier for god fisk, men vi må lytte til kritikken og ta den inn over oss. Så kan man heller gå til Lourdes etterpå, om man føler behov for det.

Så åpenbaringsforståelse. Kristendommen er en åpenbaringsreligion i den forstand at det som åpenbarer Gud for verden er Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske, korsfestet og oppstått fra de døde. Jeg tror ikke at det som åpenbarer Gud for verden er lovbøker som har falt ned fra himmelen, mediterende vismenn, sagnskikkelser med elefanthode, en materialistisk historieforståelse eller vår egen lengsel etter sannheten om våre liv. Det betyr ikke at ikke alle disse tingene kan være vel og bra i og for seg. Det betyr ikke at de ikke kan være uttrykk for det høyeste og edleste som finnes i menneskene. Det behøver ikke å bety at de ikke kan være sanne og gode i en eller annen forstand. Det behøver ikke å bety at det å sette sin lit til disse tingene automatisk fører til evig fortapelse.

Men å tale sant om Gud er å si at Jesus Kristus ble korsfestet og sto opp fra de døde tredje dag etter skriftene. Å tale sant om våre egne liv er å si at akkurat dette er det eneste som redder oss fra en evighet uten Gud. Å si at kristendommen på denne måten er en «åpenbaringsreligion» på en annen måte enn «andre religioner» er såvidt jeg kan se helt nødvendig og ganske ukontroversielt. Så kan man være uenig med Barth i at religion og religiøse følelser ikke har noen verdi (det tror jeg de har), eller er pr. definisjon idolatriske (det tror jeg ikke nødvendigvis de er). (Det er ikke sikkert Barth heller mener det, når det kommer til stykket). Man bør antagelig være uenig i at den kristne religion ikke har noen ting å gjøre med den kristne sannhet; det tror jeg den har. Og alt dette kan utforskes både historisk og fenomenologisk og på hvilken måte man vil, og det man kommer frem til vil være nyttig og fascinerende viten.

Men som troende er vi ikke først og fremst interessert i å forstå hva den kristne religionen er, selv om dette kan være rasende interessant. Først og fremst er vi interessert i å forstå hvem Gud er. Og da kommer vi ikke unna at Gud er treenig, og at den konkrete, historiske skikkelsen Jesus fra Nasaret er sann Gud og sant menneske. Altså akkurat de samme elementene som man er nødt til å tone ned i en «teosentrisk» diskurs. Mitt inntrykk er at en slik tenkemåte er motivert mindre av søken etter sannhet, som av det å lage rom for andre (enten de vil eller ikke), slik at vi skal slippe å føle at vi stenger noen ute. «Du tror at du tror på noe annet enn jeg? Da tar du feil, for jeg har tenkt ut en modell som kan presse også deg inn i mitt system! Nå ble du glad, vel?» En «teosentrisk» diskurs som gir oss «gud» med liten g og i hermetegn får oss, på samme måte som «prosperity gospel» til å føle oss vel. Men den er eksistensielt sett fullstendig uinteressant, og den taler ikke lengre sant om det den gir seg ut for å tale om. Akkurat som «prosperity gospel» ikke lenger har noenting med «gospel» å gjøre, så har «teosentrisk religionsteologi» ikke lenger noen ting å gjøre med Theos.

For all trinitarisk kristendom er tanken på en tro som er blitt en «statisk størrelse» og ikke er i «dynamisk utvikling» en vederstyggelighet. Og at den enkelte religion står i spenning til kulturen og dermed til andre religioner er for all inkarnatorisk kristendom helt innlysende og helt nødvendig. Det er nødvendig nettopp for å hindre at troen blir en museumsgjenstand og degenerer til nostalgisk lengsel. Men Gud slutter ikke med å være treenig uansett hvor dynamisk og kulturåpen vår tro blir. Jesus Kristus slutter ikke med å være sann Gud og sant menneske, han slutter ikke å sitte ved Faderens høyre hånd. Den hellige ånd slutter ikke med å gi mennesker nytt liv i dåpen, eller med å gjøre Jesu Kristi legeme og blod reelt tilstedeværende i brød og vin. Og Jesus Kristus kommer uansett til å komme igjen for å dømme levende og døde, uansett om vi slutter å tro på det eller ikke.

Religionen og troen er ingen steder og til ingen tider den samme, men det forhindrer ikke at «Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid». Og uten et slikt fast punkt (eller rettere sagt: uten akkurat dette faste punktet) så blir det du kaller «dynamisk utvikling» uvegerlig til svermeri og subjektivisme, ukritisk fremskrittsdyrkelse og tilfeldig kaos. Og det er ikke mye bedre enn statisk nostalgi.

Vårt Land melder at danske biskoper vil ha mer religionskrangel. Niels Henrik Arendt har skrevet en bok om Guds plass i religionsmøtet, og har kommet til at jo, Gud bør ha en plass:

– Dialog handlar ikkje berre om forsoning og semje, seier Arendt. Han oppmodar folkekyrkja til å stå fast på at den kristne Gud er sanninga, ikkje ein av fleire likestilte gudsoppfattingar. – Vi er blitt redde for å vedkjenne farge, fordi det i seg sjølv blir oppfatta som eit overgrep på eit anna menneske, seier biskopen til Kristeligt Dagblad.

Til dette er ikke annet å si enn: Amen og halleluja! Forskjellige former for «religionsteologi» prøver å komme intellektuelt og åndelig til rette med religionsmangfoldet i verden. Det er på mange måter fint: I møte med mennesker av andre religioner oppleves vår egen religions sannhetskrav som anstøtelige. I møte med den andre merker vi plutselig hvordan det kommer en iskald trekk fra vår sjels freudianske mørkekjeller: Tror du virkelig… at dette mennesket, dette gode, fromme mennesket… kommer til helvete?!?

Religionsteologien prøver å være snill. Og når vi først har nevnt helvete, så kan vi jo også minnes hva veien dit er brolagt med. For kristendommens del er resultatet av en slik tenkning uunngåelig: Det blir mindre av Jesus (Kristus), og mindre av Treenigheten. Istedet skal man være «theocentric», altså «guds-sentrert». Jesus er et «navn» blant andre og alle veier fører til Gud, iallfall hvis de er tilstrekkelig gamle. Med litt postmoderne metaforteori er røren ferdig; nå trenger den bare steke en stund i generell vantro og så er det blitt en praktfull kake. Nå er det opp til hver enkelt å pynte den med hva han vil.

Det er fascinerende å se hvilke mekanismer som setter inn når vi møter det eller dem som er anderledes. Får det stå i fred, eller prøver vi – selv om vi er blitt tolerante og moderne – å abstrahere og sublimere reelle forskjeller når vi stilles overfor dem? To eksempler: Homofile partnerskap er blitt «ekteskap». «Det er jo egentlig det samme», sier den heterofile majoriteten, «hvorfor ha to navn på det? Størst av alt er kjærligheten!» Og gamlehjemmene, de er blitt «bo- og servicesentre». «Mor er ikke egentlig gammel», sier den unge datteren, «hun trenger bare litt ekstra service!» Når de homofile først har skilt seg ut fra «det store oss», så gjenerobres de altså av majoriteten gjennom sproget. Plutselig finnes de ikke lenger. Det gjør heller ikke de gamle, med alt de fører med seg av ekkelt og illeluktende forfall. Folk som tilfeldigvis «bor» på samme sted og benytter seg av uspesifiserte «serviceytelser», dem kan vi derimot tolerere.

Vi vil så gjerne respektere alle, men glemmer at respekt – det er mer enn noe annet respekt for anderledeshet. Hva gjør egentlig en pluralisme som gjør alle religioner til «likeverdige veier til Gud»? Respekterer den forskjeller – eller prøver den å få dem til å forsvinne? Og hva med en folkekirkeideologi som gjør det umulig å definere seg utenfor det kristne fellesskapet? Respekterer den folks søken og «skjulte tro» – eller prøver den å lukke øynene for det faktum at folk flest faktisk har det helt utmerket uten kristendom?

Kort sagt: Hva er egentlig anstøtet? Er anstøtet at vi møter gode mennesker som ikke er inkludert i vår tro, og som det derfor blir vårt ansvar å inkludere? Eller er anstøtet at vi møter folk som er anderledes. Folk som ikke er kristne, eller som driter i religion overhodet – og det kan vi ikke tolerere?

Kjønnsnøytrale ekteskap, bo- og servicesentre, religionspluralisme  og folkekirkeideologi… Alt dette er selvfølgelig inkluderende: Man blir inkludert i det heterofile, inkludert i det unge og friske, inkludert i det kristne… Men det er på ingen måte tolerant! Det er på ingen måte respektfullt.

Jeg tror vi alle må bli flinkere til å respektere anderledeshet. Folk bør ha lov til å inngå partnerskap, uten at de heterofile gjør det til «ekteskap». Folk bør ha lov til å være gamle og syke, uten å bli gjort til ansiktsløse «servicebrukere». Folk bør ha lov til å tro på en annen Gud, uten at vi tvinger dem inn under vår frelse. Og folk bør ha lov til å gi blaffen i både Gud og hans sønn og alle tolv legioner av engler uten at vi sier at egentlig tror de på alt sammen, innerst innerst inne.

Så kudos til de danske biskoper. Mon tro når vår fremtidige preses sier noe lignende?